Pravilnik NŠKPRAVILNIK O NACIONALNI ŠPORTNI KARTICI

PREAMBULA
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (v nadaljevanju besedila: OKS-ZŠZ) skupaj z ostalimi dejavniki zagotavlja pogoje za nadaljnji razvoj športa v Sloveniji v sodelovanju s svojimi članicami. V ta namen OKS-ZŠZ v sistem slovenskega športa vpeljuje projekt enotne nacionalne športne kartice (v nadaljevanju besedila: NŠK) zaradi večje preglednosti podatkov, analiz in spremljanja ter ugodnosti, katerih bodo deležni imetniki kartice.

NŠK je namenjena članom športnih društev v Sloveniji, športnikom (licencirani, registrirani in kategorizirani športniki) vključeni v tekmovalne sisteme Nacionalnih panožnih športnih zvez (v nadaljevanju besedila: NPŠZ), ki jih potrdi OKS-ZŠZ in strokovnim delavcem (trenerji, sodniki) vključeni v program usposabljanja ali licenciranja, ki jih potrdi Strokovni svet za šport RS ter drugim osebam. Vsi skupaj so t.i. »športne osebe«.


I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določajo namen, uvedba, oblika, vsebina in imetniki NŠK ter način izdaje in uporabe v športnem udejstvovanju.

2. člen
Izdajatelj NŠK je OKS-ZŠZ na podlagi vloge športne osebe, športnega društva ali NPŠZ. NŠK je osebna kartica in ni prenosljiva.

Pogoj za pridobitev NŠK so:
 • strinjanje s Splošnimi pogoji poslovanja NŠK
 • ustrezen status športne osebe,
 • dodeljena športna številka,
 • izpolnjene morebitne obveznosti do športnega društva (npr. plačilo članarine) in/ali do NPŠZ,
 • plačilo izdaje NŠK.
Življenjska doba NŠK je štiri (4) leta od datuma izdaje. Po izteku štirih (4) let ima športna oseba pravico pridobiti novo kartico skladno z 2. odstavkom tega člena.

3. člen
NŠK je dokument s katerim športna oseba izkazuje svoj status (npr. članstvo, registracijo, kategorizacijo, usposobljenost, licenco ipd.) za delovanje na področju športa, iz katerega izhajajo določene statusne pravice. 

4. člen
NŠK je tudi kartica ugodnosti, ki (1) izhajajo iz statusa športne osebe (v nadaljevanju besedila: statusne ugodnosti) ali (2) poslovnih ugodnosti, ki jih zagotovi OKS-ZŠZ.

Z NŠK lahko športna oseba uveljavlja ugodnosti katere ima OKS-ZŠZ dogovorjene s partnerji, ki v dogovoru z OKS-ZŠZ imetnikom NŠK pri športnih aktivnostih nudijo določene pravice in prednosti.

5. člen
NŠK je veljavna, če podatki za tekoče obdobje izkazujejo veljavnost (npr. plačana članarina, licenca, …). Izkaz veljavnosti je mogoče preverjati s pomočjo športne številke preko spletnih storitev NŠK, kjer so na voljo javno dostopni podatki. 

6. člen
Statusne pravice in ugodnosti NŠK je potrebno vsako leto oz. skladno s pravili za določeno področje podaljševati. Pravice se podaljšuje glede na status športne osebe, ugodnosti pa preko spletnih storitev NŠK. 


II. OBLIKA IN VSEBINA NŠK

7. člen
NŠK je pravokotne oblike v izmeri  85,60 mm x 53,98 mm (ISO/IEC 7810, ID-1) in ima ustrezen elektronski sistem zaščite za zagotavljanje varnosti in zasebnosti imetnika NŠK. Izdelana je skladno z veljavnimi mednarodnimi standardi za kartično tehnologijo.

8. člen
Na prednji strani NŠK so zapisani naslednji podatki:
 • oznaka ali napis, da je to NŠK,
 • oznaka OKS-ZŠZ,
 • ime in priimek športne osebe,
 • rojstni datum športne osebe,
 • osebna fotografija športne osebe,
 • morebitna športna številka športne osebe,
 • morebitna oznaka NPŠZ,
 • morebitno športno društvo, katerega član je športna oseba.

Na hrbtni strani NŠK so zapisani naslednji podatki:
 • veljavnost NŠK skladno s 5. členom,
 • bar koda,
 • številka NŠK,
 • opozorilo, da je NŠK last OKS-ZŠZ in ni prenosljiva,
 • oznaka za elektronski čip.
9. člen
V zbirki NŠK so vpisani naslednji podatki športne osebe (nekateri zaradi njihove narave in preprečitve možnih zlorab niso vidni na kartici in jih je mogoče prebrati le z uporabo ustrezne bralne zapisovalne naprave glede na izbrano tehnologijo):

Identifikacijski podatki:
 • športna številka
 • ime
 • priimek
 • spol
 • rojstni datum
 • kraj rojstva
 • država rojstva
 • naslov stalnega prebivališča
 • poštna številka
 • kraj prebivališča.

Športni podatki v času izdaje oz. ažuriranja NŠK:
 • članstvo v športnem društvu
 • obdobje tekmovalne licence
 • športna panoga tekmovalne licence
 • športno društvo tekmovalne licence.
Podatki o registraciji in kategorizaciji v času izdaje oz. ažuriranja NŠK:
 • naziv kategorizacije
 • veljavnost kategorizacija od
 • veljavnost kategorizacija do
 • NPŠZ naziv
 • naziv trenutnega društva
 • neuradni naziv društva
 • trenutna licenca od
 • trenutna licenca do
 • naziv društva v času tekme
 • neuradni naziv društva v času tekme
 • licenca od v času tekme
 • licenca do v času tekme
 • občina društva naziv
 • registracija potrjena
 • datum registracije od
 • datum registracije do.
Podatki o usposobljenosti v času izdaje oz. ažuriranja NŠK:
 • naziv usposobljenosti
 • stopnja usposobljenosti.
Drugi podatki v času izdaje oz. ažuriranja NŠK:
 • podatki o zavarovanju: obdobje veljavnosti zavarovanja, vrsta zavarovanja,
 • številka NŠK
 • datum personalizacije 
 • datum in vzrok izgubljene NŠK
 • datum in vzrok preklica NŠK
 • datum izbrisa iz evidence
 • datum zadnjega ažuriranja/preverjanja.

III. IZDAJA, VELJAVNOST, ČLANARINA IN POTRJEVANJE/USKLAJEVANJE NŠK

10. člen
Izdajatelj in lastnik NŠK je OKS-ZŠZ in jo lahko izda vsaki športni osebi.

Zahtevek za izdajo NŠK lahko poda športna oseba, športno društvo ali NPŠZ. Ob izdaji NŠK se registriranim športnikom in strokovnim delavcem dodeli identifikacijsko številko v športu, t.i. »športno številko«.

Za personalizacijo NŠK (vnos podatkov v/na NŠK) je odgovoren OKS, lahko pa odda navedena dela pogodbenemu partnerju.

11. člen
Športno številko pridobi določena športna oseba ob (1) prvi zahtevi za izdajo NŠK ali (2) pridobljeni tekmovalni ali strokovni licenci. Športna številka ostane vezana na športno osebo in se ne spreminja s spremembami njenega statusa v športu.

12. člen
Ob zahtevi za izdajo NŠK so za pravilnost podatkov odgovorni tisti, ki so podatek posredovali oz. vnesli v zbirko NŠK.

13. člen
Za športne osebe do dopolnjenega 15. leta starosti je za izdajo NŠK potrebno soglasje staršev oz. skrbnikov.

14. člen
V primeru, da je NŠK izgubljena, mora športna oseba OKS-ZŠZ o tem obvestiti in če želi prejeti novo NŠK, mora podati zahtevo za izdajo nove NŠK. Stroške izdaje nove NŠK poravna športna oseba. Stroški se obračunajo po vsakokratnem veljavnem ceniku.

Športna oseba, kateri je bila NŠK izdana, lahko NŠK tudi prekliče. V tem primeru NŠK ostane športni osebi, ohranijo se tudi statusne pravice in ugodnosti, v sistemu pa se prekličejo vse poslovne ugodnosti. OKS-ZŠZ v tem primeru ne vrača denarja.

15. člen
V primeru prestopa iz enega športnega društva v drugo društvo, se na željo športne osebe izda nova NŠK. Športna oseba v tem primeru poravna strošek izdelave nove NŠK skladno z 2. členom tega pravilnika.

Športni osebi se lahko izda več veljavnih NŠK (npr. če je športna oseba član več športnih društev). To se naredi na zahtevo športne osebe, športnega društva ali NPŠZ ob predhodnem poravnanju stroškov pridobitve NŠK skladno z 2. členom tega pravilnika.

16. člen
NŠK preneha veljati v primeru smrti. V takem primeru je športno društvo ali NPŠZ dolžno obvestiti OKS-ZŠZ.
OKS-ZŠZ si pridružuje pravico, da športni osebi v primeru kršenja Pravil OKS-ZŠZ, Zakona o športu, Protidopinškega pravilnika OKS-ZŠZ ali drugega pomembnejšega akta, ki velja na področju športa, ne izda ali prekliče NŠK. V tem primeru ugasnejo športni osebi vse statusne pravice in statusne ter poslovne ugodnosti.

17. člen
Vse informacije, vključujoč ugodnosti, so na voljo vsem športnim osebam in javnosti na spletni strani OKS-ZŠZ.


IV. VARNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

18. člen
Za varovanje osebnih podatkov v zbirkah, ki jih po tem pravilniku vodi OKS-ZŠZ, je odgovoren OKS-ZŠZ. Zavarovanje osebnih podatkov je urejeno skladno z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov. Dostop do podatkovne zbirke športnih oseb imajo športna društva in NPŠZ samo za svoje člane v skladu z veljavno zakonodajo. Dostop do zbirke NŠK ima samo OKS-ZŠZ oz. pogodbeni obdelovalec, kot je navedeno v 3. odstavku 10. člena tega pravilnika.


V. PRITOŽBE

19. člen
V primeru, da pride do napak ali pomote s strani OKS-ZŠZ, ima športna oseba pravico do pritožbe in zahtevati spremembo, katero mora OKS-ZŠZ popraviti na svoje stroške. V nasprotnem primeru je stroške izdaje nove NŠK dolžna poravnati športna oseba skladno z vsakokratnim veljavnim cenikom.


VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen
Začetek uporabe NŠK določi Strokovni svet za tekmovalni šport pri OKS-ZŠZ.

21. člen
Ta pravilnik začne veljati takoj po potrditvi na Izvršnem odboru OKS-ZŠZ.

Ljubljana, 21.1.2015
Predsednik OKS-ZŠZ
Bogdan Gabrovec l.r.

Št. dok.: 30902-2-4/15